العبد

بنده ای خوب برای خدا

العبد

بنده ای خوب برای خدا

العبد

هنر انسان شدن را خیلی ها دارند ، اما ؛ هنر العبد شدن را عده ای قلیل دارند
خوشا به سعادت آن هنرمندی که بنده ای خوب برای خدایش شد

بسم رب النور
.
من ؛ محمدجواد نیکزاد ، دوست ندارم خصوصیات خودم را در این جا بگویم
اگر پست هایم صادق بود ، خودتان من را در پست هایم می شناسید
چه بد و چه خوب ..
.
نیازمند دعاییم