العبد

بنده ای خوب برای خدا

العبد

بنده ای خوب برای خدا

العبد

هنر انسان شدن را خیلی ها دارند ، اما ؛ هنر العبد شدن را عده ای قلیل دارند
خوشا به سعادت آن هنرمندی که بنده ای خوب برای خدایش شد

برای دعوت نامه ، بیزحمت نام و نام خانوادگی و ایمیل و درج عنوان وبلاگ در حال ساخت را برایم کامنت کنید ، در صورت تایید برای شما دعوتنامه ایمیل خواهد شد .